2 percentá

Darovanie 2% (resp. 3%) z vašich daní

Združenie Chemin Neuf je v Zozname prijímateľov 2% na rok 2021 (za zdaňovacie obdobie roka 2020) z Vašich odvedených daní. Prosíme Vás aj o túto formu podpory, ktorou podporíte najmä aktivity pre mládež a letný detský tábor.

Informácie a pokyny ako postupovať pri darovaní 2%, resp. 3% nájdete aj na stránke Rozhodni.sk. Potrebné tlačivá stiahnete na konci stránky alebo na stránke rozhodni.sk.

Ak chcete darovať 2%, resp. 1% ako právnická osoba, pozorne si prečítajte zmeny v legislatíve a súvisiace pokyny.


Údaje potrebné pre vyplnenie Vyhlásenia:

 • Meno: Združenie Chemin Neuf

 • Sídlo: Hapákova 2277/7, 080 06 Ľubotice

 • Právna forma: Občianske združenie

 • IČO: 42081190

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (na konci stránky).

 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 3. Povinnou prílohou „Vyhlásenia“ je

  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

  • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 4. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Poznámka: Ak zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Poznámka: Ak fyzická osoba vykonávala v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Daňovému priznaniu.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.


Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2021.pdf
Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2021.pdf
CCN_2percenta_letak.pdf